home  referenties  links  contact

Uitgebreide EPB-verslaggeving (EPB²)

De uitgebreide EPB-verslaggeving (EPB²) bevat, naast alle wettelijke taken van een EPB-verslaggever, een uitgebreid gamma aan ondersteuning en informatie. Dit is in het bijzonder interessant voor:

 • Energiebewuste (ver)bouwers die niet goed weten welke prioriteiten te leggen.
 • Alle soorten verbouwingen.
 • Projecten waar van bij het begin specifieke eisen opgelegd worden.
 • Mensen die niet wegwijs raken in het doolhof van subsidie-aanvragen.

Onze werkwijze kan als volgt samengevat worden:
Nieuwbouw                   verbouwing                  

Nieuwbouw:
Uitgebreide EPB-verslaggeving voor nieuwbouw

 • Eerste voorstudie op basis van de voorontwerpplannen en een kleine vragenlijst.
 • Bespreking van de resultaten door middel van 3-D voorstelling van het project
 • Simulaties met andere materialen / installaties om de invloed ervan op het resultaat te kunnen inschatten
 • Afspraak met bouwheer en/of architect om deze voorstudie te bespreken, speciale aandacht voor de zwakke plekken, koudebruggen, terugverdientijden, …
 • Aangepaste, uitgebreide voorstudie op basis van de bouwaanvraagplannen en de gewijzigde keuzes voor materialen / installaties. Volgende zaken komen onder andere aan bod:
  • Opnieuw 3-D voorstelling en simulaties met andere materialen / technieken
  • Aandachtspunten, eventuele te verwachten moeilijkheden
  • Gedetailleerde tabellen met de te gebruiken materialen en installaties
  • Berekenen en bespreken van het risico op oververhitting
  • Bespreken van de mogelijke koudebruggen (geen detailberekening)
  • Aandachtspunten in verband met luchtdichtheid
  • Ventilatie: informatie over de verschillende systemen, tabel met de vereiste debieten, voorstel voor het plaatsen van toevoerroosters (indien gewenst), schematische weergave van de ventilatiestromen
 • Voor dossiers waar de bouwaanvraag ingediend is/wordt na 01/01/2011 moeten de koudebruggen verplicht in rekening gebracht worden. Wij maken voor elk dossier een overzicht van de aanwezige bouwknopen met telkens bijhorende vereisten opdat de bouwknopen EPB-aanvaard zouden zijn.

Bij de EPB-aangifte wordt gerekend met de methode van de EPB-aanvaarde bouwknopen. Er is geen detailberekening met optimalisatie van het resultaat voorzien, dit kan wel optioneel gekozen worden.

 • Bespreken van de uitgebreide voorstudie, bij ons op kantoor.
 • Indienen startverklaring bij het Vlaams Energieagentschap.
 • Werfbezoek bij einde werken om de As-Built situatie te overlopen en om een optimaal EPB-resultaat te bekomen.
 • Herberekening als de technieken concreet zijn.
 • Tot 3 bijkomende rapporten:
  • Simulaties met andere materialen / technieken
  • Herberekening met stand van zaken
  • Overzicht van boetes en nog te nemen maatregelen indien er niet voldaan zou zijn aan de EPB-eisen
 • Verwerken van de bouwkundige gegevens verzameld tijdens werfbezoek(en) of schriftelijk aangereikt door bouwheer. 
 • Correcte rapportering van de As-Built situatie, optimaliseren van het resultaat en doorsturen van de EPB-aangifte naar de energieprestatiedatabank.
 • Afleveren documenten per post: hoofdformulier, transmissieformulier, EPW-formulier en certificaat (10 jaar geldig).
 • Ondersteuning bij subsidie-aanvragen: u mag met uw dossier bij ons op kantoor komen, wij helpen u met het invullen van de aanvraagformulieren en wij maken kopies van documenten om de vereiste bijlages samen te stellen.
 • Wij staan steeds ter beschikking van bouwheer, architect en aannemer voor advies en ondersteuning.

Richtprijs voor normale ééngezinswoning: 1400 - 1600 € (excl. BTW).

 

Volgende items zijn niet voorzien in bovenstaand pakket, maar kunnen wel optioneel aangeboden worden:

1. Bouwknopen in detail berekenen

Voor dossiers waar de bouwaanvraag ingediend is/wordt na 01/01/2011 moeten de bouwknopen verplicht in rekening gebracht worden.
In de basisofferte is een berekening met de methode van de EPB-aanvaarde bouwknopen inbegrepen (uitgebreid overzicht van de aanwezig bouwknopen). In dit geval moet men rekening houden met een toeslag op het K-peil van 3 tot 6 K-punten.
 

Men kan ook kiezen voor een  detailberekening met optimalisatie van het resultaat. In dat geval blijft de toeslag op het K-peil beperkt tot 1 à 3 K-punten.
Deze berekeningen gebeuren in regie aan 60 €/uur.

                                                                                                                                                                                    

2. Luchtdichtheidstest - thermografie

De blowerdoortest of luchtdichtheidstest wordt uitgevoerd volgens de norm NBN EN 13829 en bestaat uit:

 • Meten  van de infiltratie- en exfitratiedebieten met geijkte apparatuur. Hiervoor wordt het gebouw zowel in overdruk als in onderdruk gezet.
 • Een rondgang door het gebouw met een infraroodcamera om eventuele gebreken op te sporen
 • Verwerken van de metingen in een rapport dat als bewijsstuk dient bij de EPB-aangifte

In onze voorstudie en tijdens werfbezoeken gaat reeds veel aandacht uit naar luchtdichtheid. Er worden tal van tips gegeven en de aandachtspunten worden overlopen om een zo gunstig mogelijk resultaat te bereiken.
Een rapport thermografie is bijkomend verkrijgbaar.  Richtprijs voor normale ééngezinswoning: 300 - 350 € (excl. BTW).

 3. Warmteverliesberekening

Een correcte warmteverliesberekening leidt tot een juiste dimensionering van de verwarmingsinstallatie om te besparen op de installatiekost en een beter verbrandingsrendement te bereiken (langere brandercycli).
Richtprijs voor normale ééngezinswoning: 150 - 250 € (excl. BTW).

Verbouwing:
Uitgebreide EPB-verslaggeving voor verbouwingen

De gewone wettelijke EPB-verslaggeving bij verbouwingen creëert geen totaalbeeld van deen woning. Men is namelijk enkel verplicht om (beperkte) isolatiemaatregelen te treffen en (gedeeltelijke) ventilatie te voorzien. In onze formule 'uitgebreide EPB-verslaggeving' wordt wel de totaliteit van de woning onder de loep genomen door een volledige energie-audit uit te voeren. De kost hiervan was fiscaal aftrekbaar tot in 2011, maar is dat nu niet meer.

Volgende elementen zijn inbegrepen:

 • Plaatsbezoek voor start werken: vaststellen van de bestaande toestand, noteren van de verwachtingen en aandachtspunten vna de bouwheer, overlopen van de eisen in het kader van de EPB-verslaggeving.
 • Indien startverklaring bij het Vlaams energieagentschap.
 • Voorstudie: heldere weergave van de verplichtingen, aandachtspunten en interessante tips/adviezen door gebruik te maken van samenvattende fiches en gedetailleerde bundels:
  • Samenvattende fiches:
   • Indicatief K-peil en E-peil
   • Isolatie
   • Installaties
   • Ventilatie
   • Zonnewarmte
   • Luchtdichtheid
  • Uitgebreide bundels met onder andere de terugverdientijden van extra isolatie of speciale technieken:
   • Isolatie
   • Installaties      
 • Bespreken van deze dossiers bij ons op kantoor, ook aandacht voor alle vormen van subsidie waarvoor u in aanmerking komt.
 • Plaatsbezoek bij einde werken. Noteren van alle parameters, van belang om een correcte EPB-aangifte te kunnen doen.
 • Opmaken van een energieprestatiecertificaat op basis van de EPC-procedure.
 • Correcte rapportering van de As-Built situatie, doorsturen van de EPB-aangifte naar de energieprestatiedatabank. Afleveren van aangifteformulieren en certificaat.
 • Ondersteuning bij subsidie-aanvragen: u mag met uw dossier bij ons op kantoor komen, wij helpen u met het invullen van de aanvraagformulieren en wij maken kopies van facturen om de vereiste bijlages samen te stellen.
 • Wij staan steeds ter beschikking van bouwheer, architect en aannemer voor advies en ondersteuning.

Volgende items zijn niet voorzien in bovenstaand pakket, maar kunnen wel optioneel aangeboden worden:

1. Thermografische checkup

 • Voor start werken rondgang met infraroodcamera in en rond de woning om koudebruggen en andere verborgen gebreken vast te stellen. Ook bestaande leidingen kunnen gelocaliseerd worden.

 

 • Nazicht van de spouw om de kwaliteit ervan te controleren met het oog op het eventueel naïsoleren. Dit gebeurt door gaten te boren in de voegen en met een endoscoop in de spouw te kijken.
 • Opstellen blowerdoor-apparatuur waarmee de woning op overdruk / onderdruk geplaatst kan worden. Hiermee kunnen luchtlekken in kaart gebracht worden.
 • Opstellen van rookmachine om de luchtstromen te visualiseren.
 • Verwerken van deze gegevens in de voorstudie EPB.

Richtprijs voor normale ééngezinswoning: 500 à 600 € (excl. BTW). 

 

 

2. Warmteverliesberekening

Een correcte warmteverliesberekening leidt tot een juiste dimensionering van de verwarmingsinstallatie om te besparen op de installatiekost en een beter verbrandingsrendement te bereiken (langere brandercycli).
Richtprijs voor normale ééngezinswoning: 200 € (excl. BTW).